03.2020: PLAYBACK DIVADLO pro práci se skupinou / PLAYBACK THEATRE for Group Work

14.11.2021

Tento workshop vám představí principy, základní techniky a nástroje playback divadla, a to především vlastní zkušeností. Techniky oceníte především pokud pracujete se skupinami v oblasti pedagogiky, lektorské činnosti, terapeutických a psychologických profesích, v sociální sféře, jako dobrovolník anebo pokud studujete příbuzné obory.

Nabízí možnost přiblížit role playback herce, hudebníka, vypravěče a průvodce.

Získáte následující zkušenosti a dovednosti:

Herectví: budete znát základní formy užité v playback divadle; budete schopni přijmou nabídku od spoluherců; budete schopni hrát roli v příběhu; budete připraveni vyjádřit se skrz tělo. Hudební doprovod: budete znát tři základní funkce hudby v playback divadle a pět oblastní pro hraní příběhu. Provázení rituály a posloupností: budete znát kroky představení (oblouk performance) a posloupnosti při hraní příběhu. Na osobní úrovni: budete schopni se v příběhu propojit s druhými a rozumět významu napojení, budete zkoumat vlastní pocit a budete schopni je v rámci skupiny vyjadřovat. Na mezilidské úrovni: budete schopni akceptovat jinakost, budete schopni použít techniky playback divadla ve své skupině klientů/studentů. Na teoretické úrovni: budete seznámeni s historií playback divadla a s možnostmi jeho uplatnění.

LEKTORKA: Dr. Aniko Kaposvari

Cituji Charlese Dickense: "Jsem přesvědčen, že není lepší cesty, jak prožít život, než cestou lásky a humoru." Vedle toho jsem spoluzakladatelkou AD HOC divadla ve Vídni a Central European School of Playback Theater. Pracovala jsem s mnoha různými skupinami (mládež, migranti, ženy v ohrožení, lidé v nepříznivých životních situacích atd.) jako mediátorka, lektorka, učitelka playback divadla a jeho průvodkyně za cílem provázet společenský dialog a možnou změnu životní situace. Jakožto cestovatelka jsem se usadila ve Vídni.

Program:

Pátek 6. března 17hod - 21hod

Sobota 7. března 9hod - 18hod

Neděle 8. března 9hod - 14hod

Workshop je certifikovaný Centrální Evropskou Školou Playback Divadla.

Workshop je veden v anglickém jazyce (pokud je potřeba překlad, dejte nám vědět) a koná se v prostorách Zázemí (Václavská 12a, Brno). Cena: 2500,- Kč early birds (do 1. února) / 2900,- Kč (placeno později)


EN:

This workshop will introduce you, through your own experience, to the principles, basic techniques and tools of Playback Theatre and how to use these on a basic level. You will appreciate the techniques especially if you work with groups, as a teacher, lecturer, therapist, psychologist, social worker, volunteer worker or if you study similar fields.

It provides you the opportunity to get familiar with the roles of: playback actor, musician, storyteller and conductor.

You will gain the following experiences and skills:

Acting: know the basic forms used in playback theatre; be able to receive offers from his/her fellows; be able to play a role in a story; be ready to express yourself physically. Accompanying music: know the three basic functions of music in playback theatre, and the five sections of the story playing. Ritual conducting: know the process of the performance (arc of show) and of the storyplaying. On personal level, you: will be able to interconnect with others and understand the importance of being connected in group work; will explore of your own feelings and will be able to express them in the group. Social/interpersonal level, you: will be able to accept the otherness; will be able to use playback techniques in group of your clients/students. On the level of theory, you: will be familiar with the brief history of Playback theater and the possibilities of application.

TRAINER: Dr. Aniko Kaposvari

Quoting Charles Dickens, "I am convinced there is no better way to get through of life as the path of love and humor." Apart of that I am cofounder of the AD HOC Theater in Vienna, and the Central European School of Playback Theater. I worked with many different groups (youth, migrants, women in risk, people in difficult life situations etc.) as mediator, trainer, Playback Theatrer teacher and conductor in order to facilitate social dialogue and possible change of one´s situation. As a traveler, I settled down in Vienna.

Schedule:

Friday 6th March 5pm - 9pm

Saturday 7th March 9am - 6pm

Sunday 8th March 9am - 2pm

The workshop is certificated by the Central European School of Playback Theater.

The workshop is run in English (if some translation needed, let us know) and will happen in Zázemí (Václavská 12a, Brno). Price: CZK 2500,- early birds (if paid till February 1st) / CZK 2900,- (later)